Menu

Informace o zápisu do MŠ

Zápis do Mateřídoušky

Dle novely zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 14/2005 Sb., je pro děti, které dosáhnou do 31.8. pěti let, předškolní vzdělávání od 1.9. daného roku povinné.

Rodiče dětí 5- ti letých a starších mají tedy povinnost zapsat dítě do mateřské školy. Nemusí však dodržet spádovost, ale mohou děti přihlásit do soukromé mateřské školy, mimo vymezený školský obvod. Soukromá škola pak oznámí spádové MŠ, že dítě bylo přijato k povinnému předškolnímu vzdělávání do soukromé MŠ.

Do mateřské školy Mateřídouška jsou přijímány děti zpravidla od 2,5 do 6 let, a to na základě podání Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Na základě on-line registrace zájemců o MŠ jsou přihlášky zařazovány do databáze dle data. Zákonní zástupci pak obdrží aktuální informace a přesná data zápisu do MŠ e-mailem. 

Časová organizace přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

I. Fáze – Vydávání přihlášek – Žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

2.4. - 30. 4. 2024

Žádost o přijetí dítěte do MŠ je možné získat dvěma způsoby:
1) Elektronické vydání Žádost o přijetí dítěte do MŠ 2024 
2) Vyzvednutí v MŠ (Jiráskova 29 nebo Jaselská 15), v pracovních dnech v době od 8–17 hod.

II. Fáze – Sběr žádostí (přihlášek)

Pondělí 6.5. 2024 od 8 do 17 hod.
Úterý 7.5. 2024 od 7 do 12 hod.

Požadované dokumenty:
1) Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (s originálními podpisy obou zák. zástupců)
Součástí žádosti je i čestné prohlášení zákonného zástupce o řádném očkování dítěte (potvrdíte zaškrtnutím kolonky a podpisem). 

Dále je zde možnost preference pobočky. V případě, že bude vaše dítě přijato k předškolnímu vzdělávání a nebude možné ho umístit ve vámi preferované pobočce, budeme vás kontaktovat, zda máte příp. zájem o pobočku druhou.

Podání žádosti:
1) osobní odevzdání je možné ve výše uvedených termínech v kanceláři školy na adrese Jiráskova 29, Brno.
2) poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
3) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu: zuzana.kozelska@skolka.cz
4) do datové schránky školy: 563khke

Jakmile zaevidujeme vaši Žádost o přijetí, bude vašemu dítěti přiděleno registrační číslo, o kterém budete informováni e-mailem, popř. prostřednictvím SMS.

III. Fáze – Vyhodnocení žádostí
Nejpozději od 13.5. 2024 do 17.5. 2024 můžete očekávat informace o přijetí či nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ.
Na základě údajů uvedených v Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, budete kontaktováni některým z níže uvedených způsobů:
- e-mailem
- telefonicky
- prostřednictvím SMS
- doručením písemného Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí dítěte.

Podání přihlášky je možné i po 17.5. 2024, tj. po 3. fázi přijímacího řízení, v případě volné kapacity.
Termín předání přihlášky je možný dohodnout přes e-mail: zuzana.kozelska@skolka.cz nebo můžete vyplnit registraci pro zájemce o MŠ a my vás budeme kontaktovat.
Podle §36 odst.3 zákona č.500/2004 sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, má účastník řízení možnost vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí a rovněž má možnost navrhnout doplnění podkladů či důkazního řízení. S obsahem spisu se lze seznámit dne 9.5.2024 v době od 10:30 hod. do 12 hod. v kanceláři školy, Jiráskova 29, Brno.

Kritéria přijímacího řízení

K předškolnímu vzdělávání se přijímají přednostně děti 5- ti leté a starší (viz. povinné předškolní
vzdělávání).

Dále jsou děti do mateřské školy přijímány v tomto pořadí:

  • děti, které mají v mateřské škole sourozence
  • děti, které dovršily k 1. 9. příslušného roku 4 roky a více
  • děti, které dovršily k 1. 9. příslušného roku 3 roky a více
  • děti, které dovršily k 1. 9. příslušného roku 2,5 roku a více

V případě velkého zájmu bude při přijímání dětí přihlíženo k datu registrace a místu bydliště dítěte, viz. spádový obvod Mateřídoušky.

Podporujeme myšlenku projektu Pěšky do školy, a to především z důvodu omezení dopravního zatížení (automobilové dopravy) v bezprostřední blízkosti školy. Proto jsme přistoupili k vytvoření vlastního spádového obvodu, který je v pěší dostupnosti MŠ (určení spádového obvodu je v kompetenci zřizovatele školy).
Spádový obvod Mateřídoušky zahrnuje následující ulice: Jiráskova, Jaselská, Obilní trh, Čápkova, Jana Uhra, Úvoz, Grohova, Gorkého, Konečného náměstí, Veveří, Sokolská, Kounicova, Rybkova, Stojanova, Pekárenská, Kounicova, Bří Čapků, Kotlářská, Žižkova, Smetanova, Nerudova, Marešova, Tučkova, Botanická.

Prohlídka školy

Prohlídka školy je možná individuálně, po předchozí domluvě. V případě zájmu nás, prosím kontaktujte emailem: zuzana.kozelska@skolka.cz

Registrace zájemců
* povinný údaj

Vyplněním registračního formuláře nám dáváte najevo svůj vážný zájem o Mateřídoušku a zajistíte si tak zaslání aktuálních informací o přijímacím řízení na následující školní rok.