Menu

Informace o zápisu do MŠ

AKTUÁLNĚ

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

(hromadné zveřejnění registračních čísel přijatých dětí)

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřídouška - soukromá mateřská škola s.r.o., Jiráskova 233/29, 602 00 Brno, jako příslušný správní orgán podle §34 odst. 3 a § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, o přijetí k předškolnímu vzdělávání takto:

Seznam přijatých dětí dle registračních čísel:

Děti s těmito registračními čísly se od školního roku 2021/2022 přijímají k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, s nástupem od 1.9. 2021.

03/2021

10/2021

20/2021

25/2021

31/2021

42/2021

47/2021

06/2021

15/2021

21/2021

27/2021

33/2021

43/2021

 

07/2021

18/2021

23/2021

28/2021

34/2021

44/2021

 

09/2021

19/2021

24/2021

29/2021

35/2021

45/2021

 

Odůvodnění: Řízení o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bylo zahájeno na základě žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, kterou podali zákonní zástupci dětí. Vzhledem k tomu, že žádosti vyhovují kritériím  mateřské školy pro přijímání dětí, rozhodla ředitelka mateřské školy o přijetí těchto dětí k předškolnímu vzdělávání.

Pokud jste přijati současně na jinou školu, sdělte nám to, prosím, obratem! 

Místo bude nabídnuto dalšímu zájemci.

Děkujeme za spolupráci.

 

Přijímací řízení, kritéria přijímacího řízení

Dle novely zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 14/2005 Sb., je pro děti, které dosáhnou do 31. 8. pěti let, předškolní vzdělávání od 1. 9. daného roku povinné.

Rodiče dětí 5- ti letých a starších mají tedy povinnost zapsat dítě do mateřské školy. Nemusí však dodržet spádovost, ale mohou děti přihlásit do soukromé mateřské školy, mimo vymezený školský obvod. Soukromá škola pak oznámí spádové MŠ, že dítě bylo přijato k povinnému předškolnímu vzdělávání do soukromé MŠ.

Časová organizace přijímacího řízení

I. Fáze - Vydávání přihlášek

  1. 4. - 30. 4. 2021

Žádost o přijetí dítěte do MŠ je možné získat dvěma způsoby:

1) Elektronické vydání zde

2) Vyzvednutí v MŠ (Jiráskova 29 nebo Jaselská 15), v pracovních dnech v době od 8 - 17 hod. 

II. Fáze - Sběr žádostí (přihlášek)

pondělí 3. 5. 2021 v době 8 - 16

úterý 4. 5. 2021 v době 10 - 17 hod.

Požadované dokumenty:

1) Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (s originálními podpisy zákonných zástupců)

2) Čestné prohlášení o řádném očkování dítěte 

3) Prostá kopie rodného listu dítěte

Podání žádosti:

  1. poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
  2. e- mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu: zuzana.kozelska@skolka.cz
  3. osobní odevzdání (možné ve výše uvedených termínech v Mateřídoušce, Jiráskova 29, Brno)
  4. do schránky mateřské školy na adrese Jiráskova 29, 602 00 Brno.

III. Fáze - Přijímací řízení

17.5. - 21.5. 2021

Od 17.5. 2021 do 26.5. 2021 můžete očekávat informace o přijetí či nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ.

Škola Vám osobně předá nebo doručí písemné "Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí dítěte".

Podání přihlášky je možné i po 26.5. 2021, po třetí fázi, v případě volné kapacity.

Termín předání přihlášky je možný dohodnout přes e-mail: zuzana.kozelska@skolka.cz. 

 

Kritéria přijímacího řízení

K předškolnímu vzdělávání se přijímají přednostně děti 5- ti leté a starší (viz. povinné předškolní vzdělávání).

Dále jsou děti do mateřské školy přijímány v tomto pořadí:

  • děti, které mají v mateřské škole sourozence

  • děti, které dovršily k 1. 9. příslušného roku 4 roky a více

  • děti, které dovršily k 1. 9. příslušného roku 3 roky

  • děti, které dovršily k 1. 9. příslušného roku 2,5 roku a více