Menu

Informace o zápisu do MŠ

Přijímací řízení, kritéria přijímacího řízení

Dle novely zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 14/2005 Sb., je pro děti, které dosáhnou do 31. 8. pěti let, předškolní vzdělávání od 1. 9. daného roku povinné.

Rodiče dětí 5- ti letých a starších mají tedy povinnost zapsat dítě do mateřské školy. Nemusí však dodržet spádovost, ale mohou děti přihlásit do soukromé mateřské školy, mimo vymezený školský obvod. Soukromá škola pak oznámí spádové MŠ, že dítě bylo přijato k povinnému předškolnímu vzdělávání do soukromé MŠ.

Časová organizace přijímacího řízení

Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období 2.-16. května.

Konkrétní termín zápisu stanoví ředitelka MŠ po dohodě se zřizovatelem a zveřejní jej způsobem v místě obvyklým (§ 34 odst. 2 školského zákona) - na webových stránkách školy, a to nejpozději do 15. dubna.

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku (§ 34 odst. 7 školského zákona). Přijetí v průběhu školního roku je možné v případě, že má mateřská škola volné místo. Na uvolněná místa se nevyhlašuje v průběhu školního roku samostatný zápis.

Přijímací řízení - dokumenty

Mateřská škola požaduje tyto dokumenty (ke stažení na webových stránkách školy):

1) Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání s originálními podpisy zákonných zástupců

2) Čestné prohlášení o řádném očkování dítěte

Pokud mají rodiče zájem o přijetí dítěte do MŠ během aktuálního školního roku či chtějí předběžně projevit vážný zájem o docházku dítěte od nového školního roku, mohou zaslat svůj dotaz, přání na e-mail: materidouska@skolka.cz

 

Kritéria přijímacího řízení

K předškolnímu vzdělávání se přijímají přednostně děti 5- ti leté a starší (viz. povinné předškolní vzdělávání).

Dále jsou děti do mateřské školy přijímány v tomto pořadí:

  • děti, které mají v mateřské škole sourozence

  • děti, které dovršily k 1. 9. příslušného roku 4 roky a více

  • děti, které dovršily k 1. 9. příslušného roku 3 roky

  • děti, které dovršily k 1. 9. příslušného roku 2,5 roku a více

 

Prohlídka školy

Prohlídka školy je možná individuálně, po předchozí domluvě, nebo v den “Otevřených dveří”. Termín vám na požádání sdělíme.

 

Kontakt

e-mail: materidouska@skolka.cz
tel.: 605 712 132, 608 886 870