Menu

Informace o zápisu do MŠ

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání 

(hromadné zveřejnění registračních čísel přijatých dětí)

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřídouška - soukromá mateřská škola s.r.o., Jiráskova 233/29, 602 00 Brno, jako příslušný správní orgán podle §34 odst. 3 a § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, o přijetí k předškolnímu vzdělávání takto:

Seznam přijatých dětí dle registračních čísel:

07/2023

17/2023

30/2023

48/2023

71/2023

79/2023

08/2023

18/2023

32/2023

50/2023

72/2023

84/2023

09/2023

20/2023

34/2023

52/2023

73/2023

85/2023

12/2023

21/2023

37/2023

57/2023

75/2023

 

15/2023

27/2023

41/2023

58/2023

77/2023

 

 

Děti s těmito registračními čísly se od školního roku 2023/2024 přijímají k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole Mateřídouška - soukromá mateřská škola s.r.o.

Odůvodnění: Řízení o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bylo zahájeno na základě žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, kterou podali zákonní zástupci dětí. Vzhledem k tomu, že žádosti vyhovují kritériím  mateřské školy pro přijímání dětí, rozhodla ředitelka mateřské školy o přijetí těchto dětí k předškolnímu vzdělávání.

Pokud jste současně přijati na jinou školu, sdělte nám to, prosím, obratem! 

Místo bude nabídnuto dalšímu zájemci.

 

Děkujeme za spolupráci.                                                  

Bc. Zuzana Kozelská

ředitelka školy

                                                                                                                      

Přijímací řízení, kritéria přijímacího řízení

Dle novely zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 14/2005 Sb., je pro děti, které dosáhnou do 31. 8. pěti let, předškolní vzdělávání od 1. 9. daného roku povinné.

Rodiče dětí 5- ti letých a starších mají tedy povinnost zapsat dítě do mateřské školy. Nemusí však dodržet spádovost, ale mohou děti přihlásit do soukromé mateřské školy, mimo vymezený školský obvod. Soukromá škola pak oznámí spádové MŠ, že dítě bylo přijato k povinnému předškolnímu vzdělávání do soukromé MŠ.

Časová organizace přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

I. Fáze - Vydávání přihlášek - “Žádostí o přijetí dítěte”
1. 4. - 30. 4. 2023

Žádost o přijetí dítěte do MŠ je možné získat dvěma způsoby:
1) Elektronické vydání zde
2) Vyzvednutí v MŠ (Jiráskova 29 nebo Jaselská 15), v pracovních dnech v době od 8 - 17 hod.

II. Fáze - Sběr žádostí (přihlášek)
Úterý 2.5. 2023 od 8 do 14 hod.
Středa 3.5. 2023 od 13 do 17 hod.

Požadované dokumenty:
1) Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (s originálními podpisy obou zák. zástupců)
Součástí žádosti je i čestné prohlášení zákonného zástupce o řádném očkování dítěte (potvrdíte
zaškrtnutím kolonky). Dále je zde možnost preference pobočky. V případě, že bude vaše dítě
přijato k předškolnímu vzdělávání a nebude možné ho umístit ve vámi preferované pobočce,
budeme vás kontaktovat, zda máte příp. zájem o pobočku druhou.

Podání žádosti:
1) osobní odevzdání je možné ve výše uvedených termínech v kanceláři školy na adrese
Jiráskova 29, Brno.
2) poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
3) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu: zuzana.kozelska@skolka.cz
4) do schránky mateřské školy na adrese Jiráskova 29, 602 00 Brno.
5) do datové schránky školy: 563khke
Jakmile zaevidujeme vaši “Žádost o přijetí”, bude vašemu dítěti přiděleno registrační číslo, o
kterém budete informováni e-mailem, popř. prostřednictvím SMS.


III. Fáze - Vyhodnocení žádostí
Nejpozději od 15.5. 2023 do 19.5. 2023 můžete očekávat informace o přijetí či nepřijetí Vašeho
dítěte do MŠ.
Na základě údajů uvedených v “Žádosti o přijetí”, budete kontaktováni některým z níže uvedených
způsobů:
- e-mailem
- telefonicky
- prostřednictvím SMS
- doručením písemného "Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí dítěte".

Podání přihlášky je možné i po 19.5. 2023, tj. po 3. fázi přijímacího řízení, v případě volné kapacity.
Termín předání přihlášky je možný dohodnout přes e-mail: zuzana.kozelska@skolka.cz.
Podle §36 odst.3 zákona č.500/2004 sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, má účastník
řízení možnost vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí a rovněž má možnost
navrhnout doplnění podkladů či důkazního řízení. S obsahem spisu se lze seznámit dne 5.5.2023
v době od 10 do 12 hod. v kanceláři školy.

2. Kritéria přijímacího řízení
K předškolnímu vzdělávání se přijímají přednostně děti 5- ti leté a starší (viz. povinné předškolní
vzdělávání).

Dále jsou děti do mateřské školy přijímány v tomto pořadí:
● děti, které mají v mateřské škole sourozence

V následujících věkových kategoriích jsme se při přijímání dětí rozhodli podpořit myšlenku
projektu “Pěšky do školy”, a to především z důvodu omezení dopravního zatížení
(automobilové dopravy) v bezprostřední blízkosti školy. Při přijímání dětí v níže uvedených
věkových kategoriích bude zohledněno místo bydliště dítěte, dle námi vytvořeného
“spádového obvodu”, který je v pěší dostupnosti MŠ (určení spádového obvodu je v
kompetenci zřizovatele školy).
“Spádový obvod Mateřídoušky” zahrnuje následující ulice: Jiráskova, Jaselská, Obilní trh,
Čápkova, Jana Uhra, Úvoz, Grohova, Gorkého, Konečného náměstí, Veveří, Sokolská,
Kounicova, Rybkova, Stojanova, Pekárenská, Kounicova, Bří Čapků, Kotlářská, Žižkova,
Smetanova, Nerudova, Marešova, Tučkova, Botanická).

● děti, které dovršily k 1. 9. příslušného roku 4 roky a více

● děti, které dovršily k 1. 9. příslušného roku 3 roky

● děti, které dovršily k 1. 9. příslušného roku 2,5 roku a více

Prohlídka školy
Prohlídka školy je možná individuálně, po předchozí domluvě. V případě zájmu nás, prosím
kontaktujte emailem: zuzana.kozelska@skolka.cz