Menu

Informace o zápisu do MŠ

Přijímací řízení, kritéria přijímacího řízení

Dle novely zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 14/2005 Sb., je pro děti, které dosáhnou do 31. 8. pěti let, předškolní vzdělávání od 1. 9. daného roku povinné.

Rodiče dětí 5- ti letých a starších mají tedy povinnost zapsat dítě do mateřské školy. Nemusí však dodržet spádovost, ale mohou děti přihlásit do soukromé mateřské školy, mimo vymezený školský obvod. Soukromá škola pak oznámí spádové MŠ, že dítě bylo přijato k povinnému předškolnímu vzdělávání do soukromé MŠ.

Konkrétní termín zápisu pro školní rok 2022/2023 stanoví ředitelka MŠ po dohodě se zřizovatelem a zveřejní jej způsobem v místě obvyklým (§ 34 odst. 2 školského zákona) - na webových stránkách školy, a to nejpozději do 15. dubna 2022.

 

Časová organizace přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

bude upřesněna nejpozději 15.4. 2022

I. Fáze - Vydávání přihlášek

  1. 4. - 30. 4. 2022

Žádost o přijetí dítěte do MŠ je možné získat dvěma způsoby:

1) Elektronické vydání zde

2) Vyzvednutí v MŠ (Jiráskova 29 nebo Jaselská 15), v pracovních dnech v době od 8 - 17 hod. 

II. Fáze - Sběr žádostí (přihlášek)

 

Požadované dokumenty:

1) Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (s originálními podpisy zákonných zástupců)

2) Čestné prohlášení o řádném očkování dítěte 

3) Prostá kopie rodného listu dítěte

Podání žádosti:

  1. poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
  2. e- mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu: zuzana.kozelska@skolka.cz
  3. osobní odevzdání (možné ve výše uvedených termínech v Mateřídoušce, Jiráskova 29, Brno)
  4. do schránky mateřské školy na adrese Jiráskova 29, 602 00 Brno.

III. Fáze - Přijímací řízení

 

Od ............... můžete očekávat informace o přijetí či nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ.

Škola Vám osobně předá nebo doručí písemné "Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí dítěte".

Podání přihlášky je možné i po ........., po třetí fázi, v případě volné kapacity.

Termín předání přihlášky je možný dohodnout přes e-mail: zuzana.kozelska@skolka.cz. 

 

Kritéria přijímacího řízení

K předškolnímu vzdělávání se přijímají přednostně děti 5- ti leté a starší (viz. povinné předškolní vzdělávání).

Dále jsou děti do mateřské školy přijímány v tomto pořadí:

  • děti, které mají v mateřské škole sourozence

  • děti, které dovršily k 1. 9. příslušného roku 4 roky a více

  • děti, které dovršily k 1. 9. příslušného roku 3 roky

  • děti, které dovršily k 1. 9. příslušného roku 2,5 roku a více