Menu

Realizované projekty

Projekt "Nejmladší děti v MŠ" je spolufinancován Evropskou unií.

Základní informace o projektu:

Prioritní osa 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

IP 1 - Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy

Příjemce: MATEŘÍDOUŠKA - soukromá mateřská škola s.r.o.

Název projektu: Nejmladší děti v MŠ

Reg. č. projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020808 

Projekt umožní:

  • Poskytnutí dočasné personální podpory - chůvy k předškolním pedagogům, kteří integrují do dětského kolektivu dvouleté děti. Chůva v mateřské škole pomáhá pedagogickému pracovníkovi s péčí o dvouleté děti, a to zejména v oblasti sebeobsluhy dítěte, zajištění bezpečnosti a individuálních potřeb dítěte.
  • Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí, podpoře individuálního přístupu k dětem a práci s heterogenní skupinou. Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory
    společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí spadajících následujících tří témat: polytechnické vzdělávání a/nebo environmentální vzdělávání a/nebo podpora podnikavosti, kreativity a logického myšlení. 

Realizace aktivit:

3.I/5 - Chůva - personální podpora MŠ

3.I/9 - Projektový den ve výuce

 

Naše MŠ se také zapojila do projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II“ (MAP Brno II), který realizuje Statutární město Brno.
Více informací naleznete na této webové stránce.